Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

alwayshappy
3939 8bba
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
alwayshappy
1796 7d9f
Reposted fromTheGenuineM TheGenuineM viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
alwayshappy
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alwayshappy
Twój ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni, ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alwayshappy
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 19 2017

alwayshappy
Pewne rzeczy można zabić słowami. Można tak drugiego człowieka strzelić w mordę, że już nie będzie w stanie ani słuchać, ani siedzieć obok. Bo podnieść, to się podniesie. Jeżeli ma twardą dupę, to wstanie szybko. Jeżeli miękką, to będzie się podnosił stopniowo. Ale w końcu przyjdzie taka chwila, dzień, moment, zdarzenie, że wstanie. A wstanie po to, żeby się otrząsnąć z bolesnego wiatru, po to, aby od tego, co było raną, odejść.

— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

March 16 2017

alwayshappy
8104 e8bf
Reposted fromchocoway chocoway viahope hope
alwayshappy
Czerwone wino jest dobre dla zdrowia, a zdrowie jest potrzebne, żeby pić wódkę.
Reposted fromscorpix scorpix viahope hope
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viahope hope
alwayshappy
1826 ffbf
Reposted fromsweet18 sweet18 viahope hope
alwayshappy
Nie było już dla nas szans (…), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong “Kiedy pozostaje żal”
3355 b575 500
Reposted fromerial erial viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

March 14 2017

alwayshappy
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
alwayshappy
9633 1567
Reposted fromatina atina viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
7656 4c88
alwayshappy
5315 2180
Reposted frommartynkowa martynkowa viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
alwayshappy
alwayshappy

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl